3 Talige School

o.b.s. de Mienskip is een gecertificeerde 3 talige school. Dat betekent dat er naast het Nederlands aandacht is voor het Fries en het Engels. De Nederlandse, Friese en Engelse taal worden niet alleen als vak gegeven maar ook als voertaal voor andere vakken gebruikt. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt wanneer de verschillende talen aan bod komen.

We maken gebruik van verschillende methoden. Voor de Nederlandse taal is dat: Onderbouwd, Veilig Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip en Taal- & Spelling in Beeld. Voor het Fries wordt gebruik gemaakt van Spoar 8. De Engelse lessen worden gegeven m.b.v. de methode Take it Easy.

De school is gevestigd in de provincie Friesland. Voor een groot deel van de kinderen geldt dat Fries de moedertaal is. Als school willen we hierbij aansluiten. Immers, een goede beheersing van de moedertaal heeft een positief effect op de taalvaardigheidsontwikkeling in de tweede taal. Voor niet Friestalige leerlingen geldt dit niet. Maar door onderwijs in het Fries kunnen zij de taal eigen maken, meertalig worden. Meertaligheid heeft een positieve invloed op het cognitief functioneren. Bovendien is beheersing van het Fries nuttig voor het maatschappelijk functioneren. Ook willen we een bijdrage leveren aan het behoud van de Friese taal.

Het streven is de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een steeds internationaler wordende samenleving. Naast de Friese taal is er daarom aandacht voor het Engels. Ook kennis van Europa en ervaring met landen om ons heen zijn van belang.

Een aantal voordelen van 3 talig onderwijs:

 • Kinderen zijn zich bewust van meertaligheid,
 • Kinderen worden voorbereid op een Europa waarin verschillende talen een rol spelen,
 • Kinderen beheersen al op jonge leeftijd meer talen dan alleen hun moedertaal,
 • Het algemene taalgevoel van kinderen wordt gestimuleerd en versterkt. (www.drietalen.nl)

 

 3TS op de Mienskip

IBS de Mienskip is in sertifisearre trijetalige skoalle. Dat betsjut dat der njonken it Nederlânsk ek oandacht is foar it Frysk en it Ingelsk. De Nederlânske, Fryske en Ingelske taal wurde net allinne as fak jûn mar ek as fiertaal foar oare fakken brûkt. Der binne dúdlike ôfspraken makke oer wannear’t de ferskillende talen oan bod komme. 

Wy meitsje gebrûk fan ferskillende metoaden. Foar it Nederlânsk binne dat: Onderbouwd, Veilig Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip, en Taal- & Spelling in Beeld. Foar it Frysk wurdt gebrûk makke fan ‘Spoar 8’ en foar it Ingelsk is dat de metoade ‘Take it Easy.’

De skoalle is fêstige yn de provinsje Fryslân. Foar in grut diel fan de bern jildt dat Frysk de memmetaal is. As skoalle wolle wy dêrby oanslute, want in goede behearsking fan de memmetaal hat in posityf effekt op de de ûntjouwing fan de taalfeardigens yn de twadde taal. Foar net-Frysktalige learlingen jildt dat net. Mar troch ûnderwiis yn it Frysk kinne sy har de taal eigen meitsje en sa meartalich wurde. Meartalichheid hat in positive ynfloed op it kognityf funksjonearjen. Boppedat is behearsking fan it Frysk goed foar it maatskiplik funksjonearjen. Ek wolle wy graach in bydrage leverje oan it behâld fan de Fryske taal.

It stribjen is de learlingen sa goed mooglik ta te rieden op in hieltyd ynternasjonaler wurdende maatskippij. Njonken de Fryske taal is der dêrom oandacht foar it Ingelsk. Ek kennis fan Europa en ûnderfining mei lannen om ús hinne binne fan belang.

In oantal foardielen fan trijetalich ûnderwiis:

 • Bern binne har bewust fan meartalichheid.
 • Bern wurde taret op in Europa dêr’t ferskate talen in rol yn spylje.
 • Bern behearskje al op jonge leeftyd mear talen as allinne harren memmetaal.
 • It algemiene taalgefoel fan bern wurdt stimulearre en fersterke. (www.drietalen.nl)

 

3TS at ‘De Mienskip’

‘De Mienskip’ is a primary school which is a certified trilingual school. This means that, apart from the Dutch language, significant attention is paid to the Frisian and English languages. The Dutch, Frisian and English languages are not only taught as a school subject but they are also used as a teaching language in other subjects such as mathematics or history. There are clear guidelines about when each language is addressed.

 We make use of different methods when addressing these languages. For Dutch we use: ‘Onderbouwd’, ‘Veilig Leren Lezen’, Estafette’, ‘Nieuwsbegrip' and ‘Taal- & Spelling in Beeld’.’ For Frisian we have ‘Spoar 8.’ And for the English language we use ‘Take it Easy.’

The school is located in the province of Friesland. For the majority of our children, Frisian is their native, first language. At school, we feel obliged to make sure we use this in order to connect to our students. A proper command of the native, first language has a positive effect on the language development of children in order for them to learn a second language. This doesn’t apply to the non-Frisian children. However, to be taught in Frisian means they can master the Frisian language in order to become multilingual. Multilingualism has a positive effect on cognitive functioning. Furthermore, command of the Frisian language will be helpful in social contexts as well. We also want to contribute to the preservation of the Frisian language.

Our main objective for our students is preparing them for an increasingly global society. This is the reason why we put emphasis on the English, Dutch and Frisian language as well. Knowledge about Europe and experiences with other countries are also included in our international project.

Here are some more benefits of multilingual education:

 • Children are more aware of multilingualism,
 • Children are prepared for a Europe in which different languages play a big part,
 • Children will have command of a second language, different from their native language, from a very young age,
 • The general sense of language in the children is stimulated and strengthened. (www.drietalen.nl)