Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bespreekt met de directie het beleid van de school en adviseert het bestuur daarover. De ouders van de MR vertegenwoordigen de belangen van de ouders; daarom worden zij gekozen door de ouders. De MR bestaat uit drie personeelsleden: Dicky Douma, Pietsje Postema en Betsie de Vries en drie ouders: Hieke Stellema, Jeroen Kuipers en Marjan Zijlstra. Indien u zich betrokken voelt bij de school en invloed wilt hebben op het reilen en zeilen, dan kunt u zich verkiesbaar stellen voor een plaats in de MR. De MR komt een aantal maal per jaar bijeen (’s avonds). Ook niet-leden zijn welkom om de vergaderingen bij te wonen. U mag er vragen stellen en uw mening geven over de behandelde onderwerpen. Bij de leden van de MR kunt u altijd met vragen over de school terecht.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De Mienskip is onderdeel van stichting ROOBOL. John Orie is lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van ROOBOL. De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus zaken die alle scholen aangaan. De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen. Daarnaast kan de GMR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de scholen en de kinderen van belang zijn.

Kijk voor meer informatie: http://www.roobol.frl/organisatie/gmr/